Политика за поверителност

Политика На Поверителност

Фондация „ВиГо“ (“www.vigo-bg.com”) разбира, че защитата и спазването на поверителността на личните данни са важни за потребителите. Следователно, бихме искали да посочим каква информация събираме и как я използваме.

Фондация „ВиГо“ е дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код 206059064.

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните”), Ви уведомяваме, че oбработването на лични данни като име, адрес, телефон, имейл адрес, винаги ще бъде в съответствие с него и специфичните разпоредби за защита на данните на българското законодателство, приложими към Фондация „ВиГо“

Събиране и използване на лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

www.vigo-bg.com не събира от Вас горепосочената информация, освен ако не е конкретно предоставена за подготовката за сключване или за самото сключване и/или изпълнение на договор и/или е дадено изричното съгласие за използването ѝ (напр. при попълване на личната Ви информация за записване в нашите обучения и занимания, участие в анкета, състезание или томбола или искане на друга информация).

Правно основание за обработването на лични данни

Съгласно задълженията ни по Общия регламент относно защитата на данните, Ви уведомяваме, че www.vigo-bg.com събира и обработва лични данни на правно основание подготовката за сключване или на вече сключен договор, съгласно Общите ни условия.

Наред с това www.vigo-bg.com съхранява, използва и предава личните Ви данни и въз основа на Вашето съгласие и доколкото – по отношение на съдържание и време – е необходимо във всеки конкретен случай, напр. за да отговорим на въпросите Ви, да изпълним Ваше искане или да Ви информираме относно статуса на Вашата заявка.

Цели на обработването на лични данни

Личните данни, предавани от Вас към www.vigo-bg.com, се съхраняват автоматично. Такива лични данни се съхраняват с цел свързване с Вас, с цел да бъдете идентифицирани като наш контрагент. Личните данни, които събираме и обработваме на различни етапи от договорното ни отношение, са първо и фамилно име, адрес, телефон, имейл адрес и евентуално данни за ваши деца или подопечни, ако това е необходимо и ли предвидено от закона.

Всяко прехвърляне на личните Ви данни, например пренос на данни за вход от нашия интернет сайт в социални мрежи на трети интернет сайтове, като например Facebook или Google, изисква изричното Ви съгласие. www.vigo-bg.com гарантира, че няма да продава, както и няма да отдава личните Ви данни на трети страни, освен за целите за обработване, посочени по-горе.

Използване на личните дани за рекламни и маркетингови цели

www.vigo-bg.com няма да използва личните Ви данни за рекламни или маркетингови цели. Можем да използваме данните Ви, за да създаваме и поддържаме потребителски профил, чрез който да Ви предоставяме персонализирана информация за Вашите услуги.

Автоматично записана информация (нелични данни)

При влизане в нашия сайт, автоматично събираме обща информация, която не е свързана с Ваши лични данни, например името на доставчика на интернет услугата (или в случай на фирмени мрежи, името на работодателя или фирмата Ви), сайтовете, които са ви пренасочили към нашия сайт, информацията, която сте търсили в търсачката на нашия сайт, датата и часа на влизане, както и използваните от Вас операционна система и версия на браузъра.

Тази информация се събира и анализира анонимно. Използва се единствено с цел подобряване на атрактивността, съдържанието и функционалността на нашия интернет сайт. Не се обработва допълнително и не се предава на трети лица.

Правата Ви като субект на данни

Всеки субект на данни има следните права съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

•             право на потвърждение за това дали личните й/му данни се обработват;

•             право на достъп и безплатна информация относно нейните/неговите лични данни, съхранявани от нас и събрани по време на посещенията на нашия сайт;

•             право на коригиране без ненужно забавяне на неточните лични данни;

•             право на ограничаване на обработката на лични данни;

•             право на изтриване, ако обработването вече не е необходимо;

•             право на преносимост на данните;

•             право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до субекта на лични данни;

•             право на оттегляне на съгласие за обработка на данните. Всеки субект на данни може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни напълно или частично, в който и да е момент с бъдещ ефект.

При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съобщение/заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: vigo@vigo-bg.com

Срок, за който личните Ви данни се съхраняват

Личните Ви данни се съхраняват в определения в съответния закон срок. След изтичане на тези срокове съответните данни се изтриват текущо, ако не са повече необходими с оглед изпълнение на договор.

Cookies

За да улесним използването на нашия интернет сайт, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Бисквитките ни помагат да видим например дали дадена страница на сайта ни вече е била посетена. Бисквитките също така ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира. Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитка. Повече информация можете да получите на системната страница “Бисквитки

Google analytics

Този интернет сайт използва Google Analytics, услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода “gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате сайта и да изготвя доклади за активност по сайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет на оператора на сайта. IP адресът, който се прехвърля на Google Analytics от Вашия браузър, не се консолидира с други данни от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез настройка на софтуера на браузъра си. Освен това можете да предотвратите записа от страна на Google на данни, свързани с начина, по който използвате сайта, генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и записа на тези данни чрез сваляне и инсталиране на plug-in за браузъра от линка http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните и на http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Взели сме технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица.

Обновявания и промени

Можем да променяме или обновяваме части от настоящия документ във всеки един момент и без предварително предизвестие. Моля, проверявайте периодично, за да сте запознати с евентуални промени или обновявания. Ще посочваме датата на последната промяна.