ДЕЙНОСТИ

За постигане на своите цели, фондацията реализира следните основни дейности:

  • Организиране и провеждане на проучвания и изследвания на специфичните потребности и проблеми на целевите групи.
  • Осъществяване на контакти и партньорства с други сродни организации, както и с представители на законодателната и изпълнителната власт за постигане на идеалните цели на фондацията.
  • Разработване и реализиране на инициативи, кампании, програми и проекти с и за целевите групи
  • Съдействие при професионалната реализация на хората от целевите групи, чрез професионални обучения и курсове.
  • Организиране на широка информационна и образователна дейност за подготовка на младите хора за бъдещата им реализация.